1. Hatály

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 3B Scientific Europe Kft. (székhelye: 1108 Budapest, Kozma u. 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-09-261754; 1.1 adószáma: 10815386-2-42.; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást és ezt igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) üzleti kapcsolatát szabályozza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.3bscientific.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: 3B Scientific Online áruház) keresztül történik.

1.3 A 3B Scientific Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

A jogügyletre a szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

2. A Felek közötti szerződés (ajánlat, elfogadás, szerződéskötés)

2.1 A 3B Scientific Online áruházban közölt ajánlatok előzetes értesítési és egyéb kötelezettség nélkül változhatnak.
2.2 A 3B Scientific Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az igényelt termék megrendelésével az Ügyfél a Szolgáltató ajánlatát elfogadja. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A rendelés beérkezésének megerősítése nem jelenti a rendelés elfogadását.

2.3 Amennyiben a szerződés teljesítéséhez, a termék kiszállításához vagy a szolgáltatás nyújtásához a német vagy az Európai Unió kereskedelmi joga vagy az Egyesült Államok export kontroll szabályai alapján jóváhagyás beszerzése szükséges, úgy a szerződés teljesítésére ezen előfeltétel teljesülése esetén kerülhet csak sor. Amennyiben e jóváhagyás beszerzésére nem kerül sor vagy az abban foglaltakat nem teljesítik, vagy a kapcsolódó, biztosíték nyújtására vonatkozó rendelkezéseket nem teljesítik, úgy a szerződés hatálytalannak tekintendő.

2.4 Amennyiben a rendelt termékek nem-, vagy csupán részben állnak rendelkezésre, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy ne teljesítsen, vagy részben teljesítsen, vagy később teljesítsen. Erről az Ügyfelet köteles késedelem nélkül értesíteni.

2.5 A rendelés módja: az Ügyfél rákattint a “Helyezze a kosárba” feliratra a kiválasztott termék mellett. A bevásárló kosárban megváltoztathatja a mennyiséget, további termékeket adhat hozzá és/vagy törölhet árucikkeket. A „Kijelentkezés”-nél különböző adatokat kell megadnia, hogy a megrendelt termékek biztosan eljussanak az Ügyfélhez, és hogy telefonon és/vagy e-mailen elérhető egyen az Ügyfél, amennyiben a Szolgáltatónak kérdése merülne fel a rendeléssel kapcsolatban.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6 Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.7 A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet nem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

3. A termék feladása/szállítása/

Megrendelését azonnal feldolgozzuk, és a rendelt terméket a rendelést követő 5 napon belül kiszállítjuk. Alkalmanként, kivételes esetekben a szállítási határidő kitolódhat. Abban az esetben, ha a rendelt termék nincs készleten, a rendelt termék várható szállítási határidejére vonatkozó visszaigazolást küldünk Önnek. Abban az esetben, ha a határidő Ön számára nem megfelelő, egy válasz e-mailben lemondhatja megrendelését.

4. Árak és fizetés

4.1 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett forintösszeg, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget.

4.2 Az adott termékre vonatkozó limitált, speciális ajánlatait a Szolgáltató a Weboldalon az adott termék leírásánál külön jelzi.

4.3 A szállítási költség a megrendelt termék(ek) súlyának és térfogatának függvényében változik. A Szolgáltató a megrendelés feladása után rövid időn belül visszaigazolást küld az Ügyfél részére, amely tartalmazza a szállítási költségeket is.

4.4 A vételár kifizetése történhet banki átutalással, vagy készpénzzel a telephelyünkön.

4.5 Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben az általa fizetendő vételárba kizárólag jogerős határozaton alapuló követelése vagy a Szolgáltató által elismert egyéb követelése tekintetében jogosult a beszámítás jogával élni.

5. Tulajdonjog fenntartása

5.1 A Szolgáltató a termék tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja.

5.2 Az Ügyfél a tulajdonjoga megszerzéséig köteles gondosan kezelni a terméket. Ha az Ügyfél viszonteladó, jogosult továbbértékesíteni a terméket rendes üzletmenete során. Ebben az esetben a harmadik féllel szemben keletkező, számlában foglalt követelése erejéig minden követelését, jogi igényét már most átruházza a Szolgáltatóra, aki elfogadja ezt.

6. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információk

Elállási tájékoztató minta

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (3B Scientific Europe Kft, HU - 1108, Budapest, Hungary Kozma u. 9/B, Malgorzata.szymeczko@3bscientific.com, +36 1 262 33 93) (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket . Ön felhasználhatja a mellékletben található elállásinyilatkozat-mintát, ez azonban nem kötelező. Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ezt követően a fizetés visszatérítésre 14 napon belül kerül sor.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

Az áruk visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegétől, tulajdonságaitól és működésétől eltérő kezelés miatt következett be.

Az elállási jog kizárása vagy idő előtti lejárata Elállási jogával a következők esetben nem élhet:

  • a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján készült, vagy egyértelműen személyre szabott, nem előre gyártott termékek esetében Az elállási jog idő előtt megszűnik az alábbiakra vonatkozó szerződések esetében
  • olyan lezárt áruk szállítása, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyeket a szállítást követően felbontottak;
  • olyan áruk szállítása, amelyek a szállítást követően jellegüknél fogva elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal
Elállásinyilatkozat-minta

Ha el kíván állni a szerződéstől, kérjük, töltse ki az űrlapot, és küldje vissza a következő címre:

Download (Word-Document)

7. 3 év garancia (jótállás)

A 3B Scientific Online áruházban megvásárolható termékek magas színvonalat képeznek, ennek megfelelően a Szolgáltató feltétel nélkül garantálja termékeinek minőségét. Amennyiben az Ügyfél bármelyik terméknél anyagból vagy megmunkálásból eredő hibát észlel a számla kiállítását követő 3 éven belül, a Szolgáltató kicseréli vagy megjavítja azt. Ilyen irányú igény esetén az Ügyfél a vásárlás bizonyítása érdekében juttassa el a Szolgáltató részére a számla eredetijét vagy hívja fel az ügyfélszolgálatot, vagy írjon egy RMA-szám reklamáció-szám) szerzése érdekében. Ezek nélkül a Szolgáltató nem fogad el reklamációt.

8. A felelősség korlátozása

8.1 A nem szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegések esetére a Szolgáltató a jogszabályok által engedett legnagyobb mértékig korlátozza a károkozásért fennálló felelősségét (ideértve alvállalkozói, teljesítési segédei felelősségét is) az előre látható, a szerződésekből fakadó tipikus, közvetlenül felmerülő átlagos, közvetlen károk megtérítésére.

8.2 A Szolgáltató a jogszabályok által engedett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét (ideértve alvállalkozói, teljesítési segédei felelősségét is) a nem szándékosan vagy nem súlyos gondatlansággal okozott, nem jelentős szerződésszegések esetén, amennyiben az ilyen szerződésszegés nem veszélyezteti a szerződés teljesítését. A felelősség fenti korlátozása nem terjed ki az Ügyfél jótállási igényére és a termékfelelősségből fakadó igényére, továbbá, a felelősség korlátozása nem alkalmazható az életben, a testi épségben, az egészségben okozott károsodásra, továbbá bűncselekmény következményeire.

8.3 A Szolgáltató felelőssége kizárólag a Weboldal saját tartalmára terjed ki. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató linket helyez el, amelyek más weboldalak elérését biztosítják, úgy ezen más oldalakon található bármely tartalommal kapcsolatban felelősségét a Szolgáltató kizárja. Külső tartalmakért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben külső weboldalakon található illegális tartalom jut a Szolgáltató tudomására, úgy haladéktalanul blokkolja az ezen oldalakra mutató linkeket.

9. Elektromos berendezések

9.1 A Szolgáltató az általa 2005. augusztus 13-át követően értékesített elektromos berendezéseket hasznos élettartamuk leteltét követően díjmentesen visszaveszi és ártalmatlanítja, amennyiben az Ügyfél a visszaszállítás költségeit megfizeti.

9.2 Az Ügyfél, amennyiben a terméket a kereskedelmi forgalomban harmadik személy részére értékesíti, köteles az ártalmatlanítás fenti lehetőségéről e harmadik személyt tájékoztatni valamint a további értékesítések tekintetében is ezen információátadási kötelezettséget e harmadik személyre átruházni.

10. Záró rendelkezések

10.1 A Felek jelen ÁSZF szerinti jogügyleteire a magyar jog az irányadó.

10.2 Amennyiben a Felek közt létrejött szerződés, ideértve a jelen ÁSZF-et is, valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem érinti a további rendelkezések érvényességét és kikényszeríthetőségét. A Felek az érvénytelen rendelkezést a jogügylet kereskedelmi céljának megfelelő érvényes rendelkezéssel pótolják.

11. A Szolgáltató elérhetőségei

3B Scientific Europe Kft.
Kozma utca 9-11.
1108 Budapest
Magyarország

Tel.: +36-1-431 09 14
Fax: +36-1-262 33 93
e-mail: ildiko.lendvai@3bscientific.com

Budapest, 2011. január